Košík je prázdný

// Obchodní podmínky

 

Prodejce v internetovém obchodě

 

Prodejcem v internetovém obchodě ktm-shiva.cz je firma Ondřej Šimek IČO: 86645633, která zboží pomocí tohoto obchodu nabízí, a zákazník si u ní toto zboží závazně objedná.

Kupující v internetovém obchodě

Kupujícím v internetovém obchodě je fyzická, právnická osoba, nebo jiná organizace, závazně objednávající nabízené zboží. Kupující v internetovém obchodě bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Objednáním zboží v internetovém obchodě potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávka učiněná v internetovém obchodě je závazná.

Ceníky a ceny

Ceny mění prodejce zpravidla 1 x týdně, mimořádně pak při větším pohybu cen způsobených stavem trhu, nebo dodavateli. Ceny produktů v cenících prodejce (pokud není výslovně uvedeno jinak) jsou uváděny jak s DPH tak i bez daně z přidané hodnoty. Sazba DPH je pro jednotlivé produkty a služby stanovena zákonem o DPH v platném znění. Ceny uváděné v cenících prodejce nemusí být aktuální a prodejce si vyhrazuje právo jejich změny. Pro aktuální stav je lépe se před nákupem informovat.

Speciální produkty

V případě objednávky produktů, které nejsou v obvyklé nabídce prodejce a musí být speciálně objednány, nebo při velké jednorázové zakázce, může prodejce požadovat zálohu až do výše 100 % hodnoty zboží. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na dodání speciálních produktů, nebo při odmítnutí převzetí zboží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100% převzaté zálohy. prodejce si vyhrazuje právo požadovat zálohu na jakýkoliv produkt. Dodací lhůta u speciálních produktů bude sjednána individuálně.

Obrázky

Obrázky uvedené u produktu jsou ilustrativní a nemusí být vždy shodné s prodávaným zbožím. Vzhledem k časté obměně vzhledu a modelů zboží výrobcem může dojít k nesrovnalosti mezi fotografií zboží objednaným v internetovém obchodě a skutečně dodaným zbožím. Tyto odlišnosti nemají vliv na stav vyřízení objednávky a v žádném případě nejsou důvodem reklamace, nebo nároku na náhradu způsobené škody. Není v našem zájmu dodávat odlišné zboží od objednaného. Pokud se tak stane, prosíme neprodleně nás informujte, situaci rádi vyřešíme přátelskou cestou a pro budoucnost fotografii produktu aktualizujeme.

Platební podmínky - právnická osoba, společnost nebo OSVČ na IČ.

U těchto zákazníků, bude odebrané zboží vyúčtováno formou daňového dokladu - faktury. Lhůta splatnosti je stanovena individuálně. Kupující se zavazuje zajistit k datu splatnosti uvedenému na faktuře připsání fakturované částky na účet prodejce. Není tedy možné hradit zboží až poslední den splatnosti daňového dokladu - faktury. Daňový doklad - faktura je přiložena ke zboží a kupující je povinen ji při převzetí zásilky zkontrolovat. Pokud není daňový doklad - faktura součástí zásilky nebo obsahuje nesprávné údaje, je nutné o tom informovat prodejce ve lhůtě nutné pro nápravu nedostatků a vyloučení tak znemožnění platby během dohodnutého termínu splatnosti.Bankovní spojení a čísla účtů prodejce jsou uvedena při každé platbě na dokumentu k platbě vyzývajícím.

Platební podmínky - soukromá osoba (nikoli tedy právnická osoba, společnost nebo OSVČ na IČ)

Platba zboží probíhá při jeho převzetí. Zboží můžete platit formou dobírky, to znamená že zaplatíte za zboží v momentě převzetí zásilky od dopravce. Na balík vždy uvádíme Vaše zadané telefonní číslo. Přepravce Vám zpravidla dopředu zavolá a sdělí výši dobírky, kterou je nutno zaplatit, aby Vám mohl zboží předat, toto však není pravidlem. Obvykle se balík doručuje ve všední dny od 8:00 do 16:00.

Výše částky hrazené na dobírku vždy odráží cenu Vámi učiněné objednávky. Tato cena se může lišit, ale vždy v rámci zaokrouhlení částek na faktuře, řádově v korunách. Z důvodu zaokrouhlení cen v obchodě (nahoru k celému číslu) a zaokrouhlení cen na faktuře (dolů k celému číslu) je částka odlišná v řádu korun. Pokud se částka výrazně odlišuje od částky na objednávce, nejste povinni zásilku převzít.

Objednávka

Objednávat zboží je možno prostřednictvím internetu. Objednávku lze doručit k prodejci písemně, faxem, internetovou objednávkou, emailem, mobilem na uvedená mobilní čísla obchodních zástupců, nebo telefonicky na obchodní oddělení. Objednávka musí obsahovat přesný výběr zboží provedený na základě ceníku prodejce, nebo předběžného obchodního jednání. O přijetí objednávky v prodejce bude zákazník neprodleně informován zasláním Potvrzení objednávky (emailové potvrzení přijetí objednávky, které obsahuje datum přijetí, seznam objednaného zboží, počet kusů a cenu objednávky), nebo telefonicky našimi obchodníky.

Na objednávce musí být uvedeny tyto údaje:

 • Firma (přesné obchodní jméno)
 • Fakturační adresa
 • Kontaktní osoba
 • Telefon, nebo email
 • Dodací adresa příjemce, pokud se liší od adresy fakturační
 • IČO
 • DIČ - je-li kupující plátcem DPH
 • Kód, nebo název produktu podle aktuálního ceníku prodejce
 • Popis požadovaného produktu
 • Počet kusů
 • Cenu dle aktuálního ceníku
 • Způsob dodání

Je-li produkt objednáván na základě speciální nabídky nebo dohody o ceně, je nutné uvést druh speciální nabídky nebo jméno obchodníka z prodejce, se kterým byla cena sjednána.

Je v zájmu kupujícího uvádět výše uvedené údaje na každou objednávku, pokud si chce zajistit plynulé vykrývání svých požadavků. Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku, která nebude obsahovat všechny uvedené náležitosti.

Internetový obchod tyto informace generuje automaticky. Prodejce může přijmout objednávku jako celek, nebo jen její část. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud nebude obsahovat všechny náležitosti, nebo si nebude jistý jejím úspěšným průběhem.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodejce právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění má prodejce i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Termín dodání

Zboží, které má v době přijetí objednávky prodejce skladem, bude kupujícímu dodáno do 3 pracovních dnů, případně v termínu uvedeném a odsouhlaseném na objednávce. Termín dodání u každého ostatního zboží je nutný dohodnout s obchodníkem nebo na telefonních číslech obchodního oddělení. Dostupnost zboží záleží jeslti je skladem u dodavatele KTM . O dostupnosti zboží, které není skladem budete informováni po odeslání objednávky.

Doprava, způsob dodání

Zboží je standardně rozesílané veřejnou dopravní službou, vlastní logistikou prodejce, nebo poštou (i na dobírku). Cena za tuto službu je 198,- Kč vč. DPH, pokud není mezi prodejcem a nakupujícím dohodnuto jinak. Cenu dopravy zásilky o celkové hmotnosti nad 30 kg, dohodne prodávající s kupujícím individuálně po obdržení závazné objednávky.

Převzetí zboží

Převzetí zboží probíhá v momentě kdy Vám dopravce zásilku doručí. Doporučujeme před podpisem převzetí balíku zkontrolovat, zda-li není mechanicky poškozen nebo otevřen. Termín převzetí zásilky je naplněn v momentě Vašeho podpisu pro potvrzení převzetí zásilky od dopravce.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí ke zboží 
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu předáno. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího rovněž okamžikem jeho převzetí. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat jeho stav a množství a sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě škody na zásilce nebo jiných nesrovnalostech je kupující povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu a záručních podmínkách. Okamžikem předání zboží veřejnému přepravci vzniká prodejci právo vyúčtovat odeslané zboží, vystavit daňový doklad - fakturu a kupujícímu vzniká povinnost tuto po obdržení zboží v termínu splatnosti či při převzetí zboží uhradit.

Lhůta pro vrácení zboží soukromou osobou
Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy právnická osoba, společnost nebo OSVČ na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz.

Zboží, které budete zasílat zpět na adresu, kterou s prodejcem domluvíte, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Vrácení zboží

Pokud chce kupující z jakéhokoliv důvodu vrátit zboží prodejci, může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědnou osobou prodejce. Zboží může být vráceno pouze poté, co mu příslušná odpovědná osoba prodejce udělí písemný souhlas. K vracenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno osoby se kterou bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze nepoužité, v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, jednolitý obal, neporušená pečeť, nepoužité spotřební zboží, apod.). Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhaný, popsán, přelepen apod.), má prodejce právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět.

Zákazník nemá v žádném případě nárok na vrácení zboží prodejcem , nejedná-li se o oprávněnou reklamaci, nebo o vrácení zboží objednaného v internetovém obchodě soukromou osobou. Platné stanovy se řídí dle obchodního zákoníku. Prodejce si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení, založeného na zjištění možnosti vrátit zboží k výrobci, nebo rozhodnutí nabídnout zboží k prodeji ostatním zákazníkům. Při vrácení zboží má prodejce právo vracejícímu vyúčtovat smluvní pokutu do výše 10 % z ceny vrácených produktů plus případné další náklady prodejce pokud výrobce vyúčtuje za vrácené zboží částku vyšší. Minimální poplatek při vrácení zboží je stanoven na 200,- Kč.

Vrácení reklamovaného zboží

Při vracení zboží v rámci reklamace musí být vyplněn průvodní dopis ve kterém je uvedeno jméno obchodního zástupce prodejce nebo odpovědné osoby, se kterou byla reklamace prodiskutovaná a její podrobný popis, který musí být přiložen ke zboží. Zboží lze zaslat prodejci na vlastní náklady poštou, případně dopravní službou. Prodejce si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky.

Pokud dojde k neoprávněné reklamaci, vyhrazuje si prodejce právo účtovat manipulační poplatek až do výše 10 % ceny reklamovaného zboží plus další náklady prodejce (např. na dopravu výrobci). Minimální poplatek za neoprávněnou reklamaci je 200,- Kč.

Výměna zboží

Zboží které jste zakoupili, a nesplňuje vaše požadavky můžeme na požádání vyměnit za jiné ve stejné hodnotě, nebo si můžete doplatit za lepší. Toto se děje výhradně na uvážení prodejce v rámci dobrých obchodních vztahů, nejsme jakýmkoliv způsobem vázáni tuto službu umožnit.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete po souhlasu obou stran (prodejce i zákazníka) zrušit. Děje se tak jenom v případě že zboží ještě nebylo expedováno, nebo objednáno od dodavatele. Tuto službu můžete uplatnit výhradně na uvážení prodejce v rámci dobrých obchodních vztahů, nejsme jakýmkoliv způsobem vázáni tuto službu umožnit

Ochrana osobních údajů ktm-shiva.cz

Co jsou osobní údaje zákazníka a jak s nimi nakládáme:

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného fyzického subjektu. Team pracovníků prodejce používá poskytnuté osobní údaje k tomu, aby mohl služby pro své zákazníky poskytnout co nejkomplexněji. Tyto údaje jsou použity pouze pro podporu zákaznického vztahu s prodejcem a nejsou poskytovány žádnému dalšímu zpracovateli. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a jejím poskytnutím subjekt souhlasí s jejich zpracováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnuté osobní údaje jsou používány k tomu, aby prodejce mohl uspokojit co nejrychleji a kvalitně objednávky zákazníka, co nejlépe se zákazníkem komunikovat, poskytovat mu podporu, aktuální informace o službách a výhodách a zajistit osobní nastavení pro přístup k webovým serverům prodejce příp. řešit pohledávky a závazky. Zpracování osobních údajů provádí výhradně prodejce, automatizovaně a svými zaměstnanci.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu jejich zpracování, po uplynutí této doby je toto možné pouze pro účely statistické a pro účely archivní.

Ochrana osobních údajů při objednávce: 

Vaše osobní údaje chráníme před zneužitím datovou archivací v zabezpečeném systému, není tak možné, aby se kdokoliv informoval o stavu Vašeho účtu, objednávek nebo kontaktních informacích.

 • Zabezpečujeme přenos dat při zadávání těchto informací
 • Zabezpečujeme archivaci a nakládání s těmito daty
 • Data předáváme dalším dodavatelům jen v rámci plnění objednávky
 • Vaše informace tedy nelze zjišťovat nebo po částech kompletovat.
 • Po vykrytí objednávek jsou Vaše informace uchovávány anonymě jen pro potřeby statistických údajů

Ochrana údajů při registraci: 
Informace uložené k Vašemu účtu jsou chráněna Vaším heslem, které správcové obchodu neznají. Vaše informace o návštěvě obchodu ve Vašem účtu jsou tak dostupné pouze Vám.

Reklamace zakoupeného zboží

Reklamace zboží v obchodě SHIVAMOTOSHOP probíhají dle stanovených obchodních podmínek prodejce a platné legislativy. Probíhají ve 2 zásadních krocích:

Oznámení zjištěné závady prodejci Pokud má obdržené zboží závady podléhající záruce, a zboží je v záruční lhůtě, oznamte to prosím prodejci pomocí formuláře v sekci Reklamace. Bude Vás informovat o dalším postupu řízení reklamace.

Zpětná vazba prodejce na Vaši žádost Prodejce Vás bude kontaktovat a domluví postup pro další řízení reklamace